Skip to main content

Kapuzinerrose (Rosa lutea bicolor ,1590)

Kapuzinerrose (Rosa lutea bicolor ,1590)

Jahreszeiten, Juni, Orte, Rosen an der Kirche, Gehölze, Rosen, Garten, Pflanzen, Saxdorf, Beschriftet, 2006